Obchodné podmienky

Pro informace v češtině přejděte na obchodní podmínky.

obchodné spoločnosti Ventishop s.r.o.
so sídlom K Žižkovu 640/9, 190 00 Praha 9, Česká republika
identifikačné číslo: 05625769
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd. C, vložka 267637

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.ventishop.cz nebo www.ventishop.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Ventishop s.r.o. s identifikačným číslom: 05625769, s miestom podnikania K Žižkovu 640/9, 190 00 Praha 9, Česká republika (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.ventishop.cz alebo www.ventishop.sk (ďalej len "webová stránka"), A to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom alebo slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom alebo slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.6 Recenzie produktov môžu písať len zákazníci, ktorí si od nás produkt skutočne zakúpili. Táto skutočnosť je overená pomocou nástrojov programu Overené zákazníkmi spoločnosti Heureka Group a.s., so sídlom Karolinská 706/3, Praha 8 - Karlín, IČO 078 22 774, alebo manuálne na základe mena a e-mailu uvedeného v recenzii.

2. užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 6 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru nie sú prispôsobené osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, a spôsobe a čase doručenia. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade, že predávajúci ponúka bezplatnú dopravu tovaru, je nárok na bezplatnú dopravu tovaru zo strany kupujúceho podmienený zaplatením minimálnej celkovej kúpnej ceny prepravovaného tovaru vo výške uvedenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade, že kupujúci čiastočne odstúpi od kúpnej zmluvy a celková kúpna cena tovaru, pri ktorom kupujúci neodstúpil od kúpnej zmluvy, nedosiahne minimálnu sumu potrebnú na vznik práva na bezplatnú prepravu tovaru podľa predchádzajúcej vety, právo kupujúceho na bezplatnú prepravu tovaru zaniká a kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za prepravu tovaru.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu môže kupujúci skontrolovať a zmeniť vstupné údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „e-mailová adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.7. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho zmenenú ponuku s uvedením možnej varianty objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

3.8. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.

3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

4. cena tovaru a Platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. v hotovosti v prevádzke predávajúceho na jeho adrese;
4.1.2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
4.1.3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2101121193/2010 (CZK) alebo 2401352575/2010 (EUR), vedený u spoločnosti Fio banka, a.s., organizačná zložka (ďalej len "účet predávajúceho");
4.1.4. bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;
4.1.5. bezhotovostne platobnou kartou;
4.1.6. v hotovosti alebo kreditnou kartou pri osobnom odbere ve výdajni zásielok;
4.1.7. prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9. Použitím platobnej metódy SkipPay (Kúpim teraz, zaplatím do 14 dní) súhlasíte s obchodnými podmienkami spoločnosti Skip Pay s. r. o. (https://skippay.cz/vseobecne-obchodni-podminky) a jej zásadami spracovania osobných údajov (https://skippay.cz/informacni-memorandum).

5. odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku:

5.1.1. tovar vyrobený podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobený jeho osobným potrebám,
5.1.2. tovar podliehajúci skaze a tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
5.1.3. tovar v uzavretých obaloch, ktoré zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie sú vhodné na vrátenie po tom, ako ich kupujúci porušil, a
5.1.4. zvukovú alebo obrazovú nahrávku alebo počítačový program v zapečatenom obale, ak ho kupujúci porušil.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba iná ako dopravca prevezme tovar, alebo

5.2.1 posledný kus tovaru, ak si kupujúci objedná viac kusov tovaru v rámci jednej objednávky, ktoré sa dodávajú samostatne,
5.2.2 posledná položka alebo časť dodávky tovaru, ktorá pozostáva z viacerých položiek alebo častí, alebo
5.2.3 prvé dodanie tovaru, ak zmluva stanovuje pravidelné dodanie tovaru počas dohodnutého obdobia.

5.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť zaslané predávajúcemu v lehote uvedenej v článku 5.2 obchodných podmienok. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť formulár poskytnutý predávajúcim na adrese https://www.ventishop.cz/reklamacie/. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu miesta podnikania alebo sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho info@ventishop.cz.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Kupujúci zašle alebo odovzdá tovar predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, pokiaľ predávajúci neponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, ak kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou.

5.5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujúcemu skôr, ako predávajúci dostane tovar alebo kým kupujúci nepreukáže, že tovar poslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.9. Ak si kupujúci pri objednávke tovaru zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu náklady na doručenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia.

6. preprava a dodanie tovaru

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. Práva z chybného plnenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2. Ak je predmetom kúpy hmotná hnuteľná vec, ktorá je spojená s digitálnym obsahom alebo službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že by bez nich nemohla plniť svoje funkcie (ďalej len „digitálna vec“), ustanovenia o zodpovednosti predávajúceho za vady sa vzťahujú aj na poskytnutie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, a to aj v prípade, že ich poskytuje tretia strana. To neplatí, ak je z obsahu kúpnej zmluvy a povahy veci zrejmé, že sa poskytujú samostatne.

7.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že vec:

7.3.1. zodpovedá dohodnutému opisu, typu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
7.3.2. je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a
7.3.3. je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

7.4. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností:

7.4.1. predmet je vhodný na účel, na ktorý sa predmet tohto druhu bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích strán, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania v odvetví, ak neexistujú technické normy,
7.4.2. vec zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci primerane očakávať, a to aj vzhľadom na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä prostredníctvom reklamy alebo označenia, pokiaľ predávajúci nepreukáže, že o nej nevedel alebo že bola v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravená spôsobom prinajmenšom porovnateľným s tým, ako bola vykonaná, alebo že nemohla ovplyvniť rozhodnutie o kúpe,
7.4.3. predmet je dodaný s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a ďalších pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a
7.4.4. vec zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy.

7.5. Ustanovenia článku 7.4 Obchodných podmienok sa nepoužijú, ak predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy výslovne upozornil kupujúceho na odlišnú vlastnosť predmetu kúpy a kupujúci s tým pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.

7.6. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za akúkoľvek vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorú vykonal predávajúci alebo za ktorú zodpovedá na základe kúpnej zmluvy. To platí aj v prípade, ak montáž alebo inštaláciu vykonal kupujúci a vada je spôsobená nedostatkom v návode poskytnutom predávajúcim alebo poskytovateľom digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak ide o digitálnu vec.

7.7. Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí, pokiaľ to nevylučuje povaha veci alebo vady. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, ak na vadu oprávnene upozornil.

7.8. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, aby boli kupujúcemu poskytnuté dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Okrem dohodnutých aktualizácií predávajúci zabezpečí, aby kupujúcemu boli poskytnuté aktualizácie, ktoré sú potrebné na to, aby si predmet zachoval vlastnosti uvedené v článkoch 7.3 a 7.4 obchodných podmienok, po ich prevzatí a aby bol kupujúci informovaný o ich dostupnosti.

7.8.1. na obdobie dvoch rokov, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovať nepretržite počas určitého obdobia podľa kúpnej zmluvy, a ak je dohodnuté poskytovanie na obdobie dlhšie ako dva roky, na celé obdobie,
7.8.2. na dobu, ktorú môže kupujúci odôvodnene očakávať, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytnúť na základe kúpnej zmluvy jednorazovo; táto doba sa posudzuje podľa povahy a účelu predmetu, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a s prihliadnutím na okolnosti uzavretia kúpnej zmluvy a povahu záväzku.

7.9. Ustanovenie 7.8 obchodných podmienok sa neuplatní, ak predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy výslovne oznámil kupujúcemu, že aktualizácie nebudú poskytované a kupujúci s tým pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.

7.10. Ak kupujúci neposkytne aktualizáciu v primeranej lehote, kupujúcemu nevznikajú žiadne práva vyplývajúce z vady, ktorá je spôsobená výlučne neposkytnutím aktualizácie. To neplatí, ak kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo dôsledky neaktualizácie, alebo ak aktualizáciu nevykonal, alebo ju nevykonal správne z dôvodu chyby v pokynoch. Ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia a ak sa vada prejaví alebo vyskytne v období uvedenom v článku 7.8.1 a článku 7.8.2 obchodných podmienok, digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu sa považuje za vadne poskytnutý.

7.11. Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa vyskytne na veci v lehote dvoch rokov od prevzatia. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami a ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia, kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa objaví alebo prejaví na digitálnom obsahu alebo službe digitálneho obsahu do dvoch rokov od prevzatia. Ak sa má plnenie uskutočniť počas obdobia dlhšieho ako dva roky, kupujúci má právo reklamovať vadu, ktorá sa objaví alebo prejaví v tomto období. Ak kupujúci oprávnene upozornil predávajúceho na vadu, lehota na vytknutie vady neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať.

7.12. Ak má vec vadu, kupujúci môže požadovať jej odstránenie. Ten môže podľa svojej voľby požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neúmerne nákladný v porovnaní s iným spôsobom; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.

7.13. Predávajúci odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby nespôsobila Kupujúcemu značné ťažkosti, pričom sa prihliada na povahu veci a účel, na ktorý Kupujúci vec kupoval. Predávajúci je povinný prevziať vec na vlastné náklady, aby odstránil vadu. Ak si to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci pred tým, ako sa vada prejavila, predávajúci demontuje vadnú vec a zmontáže opravenú alebo novú vec alebo uhradí náklady s tým spojené.

7.14. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:

7.14.1. Predávajúci odmietol odstrániť vadu alebo ju neodstránil v súlade s článkom 7.13 obchodných podmienok,
7.14.2. závada sa objavuje opakovane,
7.14.3. vada je podstatným porušením kúpnej zmluvy alebo
7.14.4. z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností vyplýva, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

7.15. Ak je vada veci nepodstatná, kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy (v zmysle článku 7.14 obchodných podmienok); má sa za to, že vada veci nie je nepodstatná. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo kupujúci vec obdrží alebo kupujúci predávajúcemu preukáže, že vec odoslal.

7.16. Vadu možno reklamovať u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený. Ak je však na vykonanie opravy určená iná osoba, ktorá sa nachádza na mieste predávajúceho alebo na mieste bližšom ku kupujúcemu, kupujúci vytkne vadu osobe, ktorá je určená na vykonanie opravy.

7.17. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v jeho sídle. Predávajúci je povinný po uplatnení reklamácie kupujúcim vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho za účelom poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

7.18. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči alebo služby digitálneho obsahu, sťažnosť sa musí vybaviť v primeranej lehote, pričom sa zohľadní povaha digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a účel, na ktorý ju kupujúci požadoval.

7.19. Po uplynutí lehoty podľa článku 7.18 Obchodných podmienok môže Kupujúci odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

7.20. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania opravy, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

7.21. Kupujúci môže osobitne uplatniť svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru, a to najmä prostredníctvom formulára určeného na tento účel na https://www.ventishop.cz/reklamacie/, osobne v sídle predávajúceho alebo e-mailom na info@ventishop.cz.

7.22. Ten, kto má právo na chybné plnenie, má tiež právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením tohto práva. Ak však kupujúci neuplatní právo na náhradu škody do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej musí vadu vytknúť, súd toto právo neprizná, ak predávajúci namieta, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.

7.23. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

7.24. Predávajúci alebo iná osoba môže kupujúcemu okrem jeho zákonných práv z chybného plnenia poskytnúť aj záruku za akosť.

8. ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. n) občianskeho zákonníka.

8.3. Spotrebiteľské sťažnosti vybavuje predávajúci prostredníctvom e-mailu. Sťažnosti môžete zasielať na elektronickú adresu predávajúceho. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci nestanovuje žiadne iné pravidlá vybavovania sťažností.

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6. Kupujúci môže podať sťažnosť orgánu dohľadu alebo štátnemu orgánu dohľadu. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. ochrana osobných údajov

9.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti ao zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

10.2. Predávajúci plní svoje zákonné povinnosti týkajúce sa možného ukladania súborov cookie na zariadení kupujúceho prostredníctvom samostatného dokumentu.

11. Doručovanie

11.1. Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

12.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie K Žižkovu 640/9, 190 00 Praha 9, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@ventishop.cz.

V Prahe 5. 4. 2023.