Vrátenie tovaru a reklamácie zo Slovenska

Detailný popis všetkých náležitostí nájdete v našich obchodných podmienkach. Je nám ľúto, že nastala niektorá z okolností, ktorá vás núti tovar vracať či reklamovať. Sme tu pre vás a chceme, aby bol prípad čo najrýchlejšie vyriešený k obojstrannej spokojnosti.

Prvým krokom je detailne vyplniť nasledujúci formulár vrátane dôvodu, popisu závady a ideálne aj priložiť fotografie. Potom vás kontaktujeme a dohodneme ďalší postup. Vďaka službe Retino budete mať proces vrátenia, výmeny či reklamácie pod kontrolou od začiatku do konca.

 

 

Tovar neposielajte na dobierku! Tovar nebude prevzatý!

Reklamácia

Na väčšinu nášho tovaru sa vzťahuje 24 mesiacov záručnej doby. Náležitosti sú opäť upravené našimi obchodnými podmienkami a zakladáme si na ukážkovom riešenie reklamácií - všetky oprávnenej reklamácie vybavujeme v čo najkratšom čase a bez problémov (väčšinu reklamácií sme zatiaľ vyriešili v dobe výrazne kratšie ako zákonných 30 dní).

 

Poškodenie zásielky pri doprave 

Veľmi výnimočne sa môže stať, že dopravca zásielku poškodí, prípadne zásielka dorazí nekompletný. Prípadný problém s dopravcom vyriešime a v oprávnenom prípade škodu nahradíme. Vždy je ale nutné, aby ste nás informovali o poškodení zásielky do 24 hodín od prevzatia! Využite reklamačný formulár - vyššie. Priložte fotografie poškodeného tovaru.

 

Reklamačný poriadok

1. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, akonáhle sa vada objavila. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady a následné znehodnotenie tovaru, ktorý môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.

2. Ak nie je uvedené inak, záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

3. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. Dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielností v intenzite jeho používania vydržať.

4. V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar nie je v zhode s objednaným tovarom alebo ak tovar vykazuje vadu, musí bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predajcu prostredníctvom systému Retina, príp. e-mailom alebo telefonicky, a to najdlhšie do 5 dní od prevzatia tovaru.

5. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.

6. Chybou sa rozumie zmena vlastností tovaru, ktorá je zapríčinená použitím nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržaním výrobné technológie alebo nevhodného konštrukčného riešenia.

7. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

8. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadné. Spoločnosť Ventishop s.r.o. prevádzkujúca e-shop www.ventishop.cz je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamácii vybavenie tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny.

9. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.

10. Zákazník uplatňuje reklamáciu zaslaním kompletného tovaru na adresu: Ventishop s.r.o., K Žižkovu 640/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany, Česká republika. Zásielka musí byť označená číslom prípadu založeného v online formulári vyššie.